Προσωπικά Δεδομένα

Print
PDF
There are no translations available.

Τήρηση Εχεμύθειας 

Η Εταιρία δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων/στοιχείων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου. Προς το σκοπό της περαιτέρω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει ο αντισυμβαλλόμενος να τηρεί μυστική την ταυτότητα σύνδεσης (logon id) και τον προσωπικό κωδικό (password) που του έχει χορηγηθεί για την πρόσβασή του σε οποιαδήποτε υπηρεσία της .

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συγκεντρώνει συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες προς το σκοπό της παροχής προς τον πελάτη τυποποιημένων υπηρεσιών, περιεχομένου και διαφημίσεων. Μέρος των προσωπικών πληροφοριών συγκεντρώνεται κατά την εγγραφή του πελάτη για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή προϊόντων . Μπορεί επίσης να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, όταν ο πελάτης θέλει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό ή κάποια άλλη μέθοδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων του πελάτη συμβάλλει ώστε η Εταιρία να μπορεί να προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες σε κάποιον χορηγό/χρηματοδότη ή τρίτο που ενδιαφέρεται να παράσχει υπηρεσίες στον εν λόγω πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα, οι διατάξεις των άρθρων 24 § 3, 6, 8 και 11 του ανωτέρω νόμου.

Η Εταιρία συγκεντρώνει πληροφορίες (παρακολουθήσεως) για να διαπιστώσει ποιές σελίδες του δικτύου προτιμούν οι χρήστες, με βάση την κίνηση που παρατηρείται στις εν λόγω σελίδες. Δεν παρακολουθεί τι συγκεκριμένα διαβάζει το κάθε μέλος, αλλά πως αποδίδει συνολικά η κάθε σελίδα. Αυτό βοηθάει την Εταιρία να βελτιώνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Χρησιμοποιεί επίσης τις συγκεντρωμένες πληροφορίες για να προσαρμόσει το περιεχόμενό της στις ανάγκες των μελών και να συμβάλλει ώστε οι διαφημιστές της να αντιληφθούν ευχερέστερα τη δημογραφία των μελών της.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την παρούσα δήλωση εχεμύθειας με την αποστολή τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας . Αυτή η πολιτική εχεμύθειας δεν έχει ως σκοπό ούτε και δημιουργεί κανένα συμβατικό ή άλλο έννομο δικαίωμα ή υποχρέωση σε οποιοδήποτε από τα μέρη.